GATE 2015 EE - SET 2 - Question 12

For V_{c} = 2
R_{c} = {\frac{10-V_{c}}{I_{c}}} = \frac{10-2}{I_{c}} = \frac{8}{I_{c}}

For V_{c} = 4 ,

\acute{R_{c}} = {\frac {10-V_{c}}{I_{c}}} = \frac{10-4}{I_{c}} = \frac{6}{I_{c}}

\frac{\acute{R_{c}}}{R_{c}} = \frac{\frac{6}{I_{c}}}{\frac{8}{I_{c}}}=\frac{6}{8}= 0.75